Venstres politik

10. november 2017


Valgprogram til kommunalvalg 2017:

(Du kan hente den fulde version her)

Stevns er vores kommune – et godt sted at vokse op, leve, bo og arbejde

Uddannede pædagoger og kvalificerede ansatte i daginstitutioner

Daginstitutionerne skal være rustet til at løse de pædagogiske opgaver, så vores børn får det bedst mulige afsæt for deres videre tilværelse. Ny ansættelser og efteruddannelse skal prioritere pædagogiske færdigheder, så den pædagogiske standard i vores daginstitutioner løbende forbedres. 

Flere hænder til barnet

Børn har det bedst sammen med deres forældre, men når forældrene er på arbejde, skal der være personale nok til at varetage det enkelte barns tarv og interesser. Pasnings tilbud i nær området og fleksible åbningstider.

Alle børn i Stevns kommune skal tilbydes pasning i deres nær område indenfor en rimelig afstand. Med fleksible åbningstider i dagplejen, vuggestuer og børnehaver bliver det lettere for børnefamilierne at få hverdagens logistik og praktiske gøremål til at gå op.

Bedre brobygning

Overgangen mellem daginstitution og skole skal foregå på en tryg måde. Alle børn skal i god tid vide, hvilken skole de skal gå på, så brobygningen bliver succesfuld. 

Høj kvalitet i undervisningen

Både folkeskoler og friskoler skal levere høj kvalitet i undervisningen. Der skal være frihed til at vælge mellem de forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private skoler. 

Forberedende grunduddannelse for unge

Andelen af unge uden ungdomsuddannelse skal reduceres. Stevns Erhvervsråd og den kommunale forvaltning i fællesskab, skal tilrettelægge et uddannelses sted med mulighed for både skoleforløb og praktikpladser.

Stevns – et godt sted at leve

Ansættelse af en psykiatri-koordinator

Alle skal have en chance for et godt og aktivt liv - også selvom man har en psykisk lidelse. Venstre styrker psykiatri-området med ansættelse af en psykiatri-koordinator.

Fremtidens ældreplejecenter og daginstitution i ét

Store Heddinge har nedslidte daginstitutioner og behov for et ældreplejecenter, der kan leve op til de stigende krav om velfærdsteknologi. Disse kan kombineres under ét - til gavn og glæde for alle parter. Venstre ønsker, at fremtidens ældreplejecenter og daginstitution bliver én samlet enhed i Store Heddinge.

Styrkede sygeplejeklinikker

Stevns kommune har fire velfungerende sygeplejeklinikker, hvor personalet varetager mange sygeplejefaglige opgaver med god succes. Alle borgere med behov for sygepleje skal kende til sygeplejeklinikkerne og benytte dem som første valg.

Hjælpemiddellevering af høj kvalitet

Stevns kommune har et velfungerende hjælpemiddeldepot, hvor både faglighed og service er i top. Venstre vil sikre at vi fortsat har et lokalt hjælpemiddeldepot med fagligt kompetent personale, hvor hjælpemidler kan leveres fra dag til dag.

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Der skal være bedre koordinering mellem sygehus og kommune ved udskrivelser. Venstre vil undersøge, om der er behov for et udskrivningsteam, som sørger for en glidende overgang fra sygehus til kommune. Ingen borgere må falde mellem to stole og unødvendige liggedage skal undgås.

Fokus på vores landsbyer

Stevns kommune har 30 skønne landsbyer - og de skal i fokus. I budgettet 2018-2020 er der årligt afsat 300.000 kr. til et såkaldt landsbyprojekt. Hvert år kan op til tre landsbyer udpeges som ”landsby i fokus” og vil modtage 100.000 kr. til brug for et projekt eller en ide, som landsbyen ønsker at forfølge. Det er op til den enkelte landsby at beslutte, hvad pengene skal benyttes til.

Borgerinddragelse

Der skal være tid og plads til mere borgerinddragelse. Borgere skal have mulighed for at blive hørt før, under og efter centrale beslutninger i den kommunale administration.

Fokus på stærk økonomi og tillid til medarbejdere

Borgernes penge skal forvaltes effektivt gennem en velfungerende administration og en synlig ledelse med klare visioner for drift og udvikling i kommunen, samt en synlig borgmester, der kan samarbejde på tværs af holdninger og partiskel. Samtidig skal der være tillid til kommunes dygtige medarbejdere, og ved behov skal der tilbydes efter - og videreuddannelse. 

Et aktivt og rigt fritids- og kulturliv

Stevns kommune rummer ca. 150 frivillige foreninger fordelt rundt om i hele kommunen. Et aktivt fritids- og kulturliv er en styrke, og gennem dialog skal de sikres de bedste rammer for et fortsat rigt foreningsliv. Vi foreslår, at der afsættes en pulje penge til ”pop-up” arrangementer. 

Bedre affaldssortering

Stevns kommune skal inden 2022 overholde regeringens ressourcestrategi om at genanvende 50 % af vores husholdnings affald og derfor genoptages arbejdet med bedre og mere affaldssortering straks i 2018.

Fokus på kyst og strand

Med 44 km kystlinje har vi alle muligheder for at skabe dejlige strandoplevelser på Stevns. Venstre ønsker at etablere ”Strøby Egede Strand” ved Solgårdsparken, hvor naturskønne oplevelser bindes sammen i én fælles oplevelse med både park og strand.

Fokus på biodiversitet

Biodiversiteten skal fremmes på udvalgte vejarealer ved at ændre græsslåningen, fjerne afklip og arbejde målrettet med tilplantning af blomster sammensætninger.

Stevns – et godt sted at arbejde og drive erhverv

Fokus på bedre vilkår for det lokale erhvervsliv

Kommunens erhvervspolitiske strategi skal styrkes og udvikles, og Stevns Erhvervsråd skal være sparringpartner for det lokale erhvervsliv og indgangen til Stevns Kommune. De skal desuden samarbejde med jobcenteret om at få flest muligt borgere ud på arbejdsmarkedet. 

Fokus på flere lokale arbejdspladser

De næste fem år er der årligt afsat 1 mio. kr., som lokale erhvervsdrivende kan søge del i til udvikling af eksisterende og nye projekter, der kan skabe arbejdspladser i Stevns kommune.

Fokus på turisme og vækst

Lokal opbakning til turistattraktioner og udflugtsmål er vigtigt for Stevns, derfor foreslå Venstre, at stillingen som turismekonsulent skal forlænges med mindst to år. Stevnsbussen – et succesfuldt initiativ – skal fortsætte som en fast sommertradition.

Fokus på ny statsvej

En ny statsvej er tættere på end nogensinde, og målet er klart: Vi skal komme hurtigere til og fra job, derfor skal statsvejen etableres i den kommende valgperiode.

Fokus på stærk digital teknologi

Med etablering af syv nye master vil der ske markante forbedringer, men det må ikke stoppe her. Vi skal investere i digital teknologi og søge puljemidler til udbygning af netværket på Stevns, så borgerne oplever den bedste dækning i deres område.

Fokus på samarbejde

Kommunikationen med det lokale erhvervsliv skal intensiveres, så muligheden for at deltage i kommunale udbud styrkes. Derfor skal der afholdes årlige møder for at styrke det lokale samarbejde og øge beskæftigelsen for virksomhederne.