Nytårsudtalelse 2016

11 januar 2017 10:29 via venstrestevns.dk

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen

Kære alle på Stevns
Endnu et år nærmer sig sin afslutning. 2016 har på mange måder været et år, hvor vi igen har skabt nettovækst af borgere i Stevns Kommune. Der er flere, der flytter hertil end herfra. Det er glædeligt.
Den store positive nyhed i 2016 var tilsagnet fra transportminister Hans Christian Smith om, at en forundersøgelse af en ny vej til Stevns iværksættes. Vejdirektoratet er gået i gang med arbejdet, og vi ser frem til, at fagfolkene finder den bedste løsning på en linjeføring. Processen omkring dette arbejde følges meget tæt af hele Kommunalbestyrelsen, og de respektive partier har alle gjort en indsats for at rette fokus mod Stevns blandt kollegaer på Christiansborg.
Stevns Kommune har en god og solid økonomi. En nylig offentliggjort rapport placerer Stevns Kommune på en 11. plads blandt de mest omkostningseffektive kommuner på den kommunale administration. Det er vi meget tilfredse med.
Hele Kommunalbestyrelsen har fokus på, at vi har mørke områder i kommunen på mobil og bredbåndsdækning. Derfor er dette et helt særligt indsatsområde både lokalt og nationalt. For lånemidler har vi nu fået analyseret, hvor de mørke huller er og forventer, at få rettet op på disse i løbet af 2017. 
Det var en stor tilfredsstillelse, at vi i 2016 kunne overtage det gamle garveri og bygningen overfor Fakta i Store Heddinge og rive dem begge ned. Det har i den grad forskønnet områderne. Vi er helt bevidste om, at der er flere nedrivningsværdige bygninger på Stevns, som vi meget gerne vil overtage og rive ned.
Udviklingen af vores kyst- og naturturisme vil vi fortsat arbejde på. Her ligger et stort uudnyttet potentiale foran os. Arbejdet med et kommende formidlingscenter for Unesco Verdensarv vil naturligvis understøtte turismeudviklingen. Der har længe været arbejdet grundigt med forarbejdet til et formidlingscenter i verdensklasse.
Den kolossale udvikling i den nordlige del af Stevns kommune særligt i Strøby Egede skal tilpasses vores nye kommuneplan som vi vedtager i 2017, udviklingen er gået så stærkt at vi overhaler sidste kommuneplan fra 2013, dette arbejde er igangsat.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul , samt et godt nytår til alle borgere i Stevns kommune.
Ser kommunalbestyrelsen frem til nye og spændende opgaver og beslutninger i 2017.

Venligst
Borgmester
Mogens Haugaard Nielsen

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/4e654ccf41.jpg

Venstres ansvar for de unge

30 oktober 2016 16:35 via venstrestevns.dk

Venstres ansvar for de unge

Vi vil arbejde for at gøre folkeskoler, friskoler og ungdomsskoler på Stevns til nationale eksperimentarier og pejlemærker for lærerkompetencer, læringsteknologi og undervisningsmaterialer.

Derfor stemte vi imod besparelserne på ungdomsskolen.

På Venstre Stevns vegne
Bjarne Nielsen

gruppeformand

 

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/44ef3f4554.png

Flertalsgruppens politiske grundlag

26 februar 2014 22:11 via venstrestevns.dk

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale præsenterede det politiske grundlag onsdag d. 29. januar 2014.

Politisk grundlag

Økonomisk politik
Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget.

Muligheden for at kunne nedsætte grundskyldspromillen i fremtidige budgetter for private og erhverv skal vurderes.

Skolereform
Kommunalbestyrelsen fastsætter de endelige mål for implementering af skolereformen i budgettet og i den kommende skolepolitik for Stevns Kommune. Skolelederne har i samarbejde med lærere og bestyrelser ansvaret for udmøntningen på de enkelte skoler. Det er væsentligt at der tænkes nyt og innovativt, og i nye læringsmiljøer, og gerne matrikelløst i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet.

Vi ønsker et tættere samarbejde mellem de tre folkeskoler i forhold til vidensdeling og erfaringsudveksling, så den store ekspertise der er på hver skole, kan bredes ud og udnyttes optimalt i overensstemmelse med den kommende skolepolitik.

Lærernes kompetencer skal styrkes, så de i endnu højere grad er i stand til at levere en undervisning af høj kvalitet.

Det er afgørende, at lærerne hver dag leverer en velforberedt og gennemtænkt undervisning, som er tilrettelagt, så de enkelte elever oplever at blive udfordret på netop deres niveau.

Vi ønsker, at den praktisk/musiske og kreative dimension bliver styrket og inddraget i undervisningen.

Unge
Ungestrategien skal fortsættes, og målet er,  at så stor en andel af de unge som muligt, gennemfører en ungdomsuddannelse skal styrkes. Der skal være gode muligheder for de unge i Stevns Kommune, således at det er et attraktivt sted at bo også under uddannelse. Derfor udarbejdes et udspil til en særskilt politik for denne gruppe. De unge skal inddrages i udarbejdelsen af denne ungdomspolitik. Der kan fx indtænkes studiemiljøer og praktiskpladser. Ungsdomsrådet er fortsat en del af vores ungestrategi.

Dagpasningsområdet
Kapacitet, kvalitet og åbningstider i Stevns Kommunes børnehaver, vuggestuer og dagpleje skal vurderes og tilpasses behovet.

 Vi forventer, at hver daginstitution udarbejder en særlig profil. For eksempel idrætscertificering, hvor vægten lægges på børns motorik og sundhed.

Vi ønsker at styrke nærmiljøerne. Derfor gives der mulighed for dagpleje i de små landsbysamfund, hvis der er et rimeligt grundlag.

Infrastruktur
Stevns kommune vil fortsætte det tætte samarbejde med Køge og øvrige nabokommuner for en ny statsvej ind i Stevns Kommune evt. via Hårlev og Herfølge. I nær fremtid beskrives, hvordan en ny statsvej vil skabe mulighed for en ny udvikling i Stevns Kommune.

Omfartsvej syd om Strøby Egede etableres, hvis der  i Naturklagenævnet opnås tilladelse til at anlægge vej over Tryggevælde Ådal.

Der skal fortsat arbejdes for optimering og forbedring af den kollektive trafik, specielt busdriften på Stevns skal være mere hensigtsmæssigt. Her skal laves en behovsafdækning, før vi vurderer, hvilke tiltag der skal ske.

Vi vil opfordre Regionstog til en videreførsel af Østbanen til Roskilde, da det giver nemmere transport til flere uddannelsessteder arbejdspladser samt øget mulighed for bosætning.

Vi ønsker optimering af internetforbindelsen i hele Stevns Kommune, og der skal være fuld dækning i forhold til mobiltelefoner.

Klima og energi
Stevns Kommune skal bidrage aktivt til, at målene i den vedtagne energiaftale opfyldes – herunder reduktion af CO2-udledning. Det gælder både i forhold til kommunal virksomhed og kommunen som helhed. Kommunens ”Klimaplan 2012-2015” anvendes aktivt og vurderes løbende. Ligesom projekt ”Energilandsbyer” (Holtug og Højerup) følges og understøttes.

Der skal i særlig grad fokuseres på en langsigtet plan for varmeforsyning, muligheder for forsyning fra vedvarende energikilder, energirenovering af eksisterende bygningsmasse samt miljøvenligt nybyggeri. Generelt skal midler anvendes på områder, hvor der opnås størst effekt.

Den igangværende klimasikring fortsættes med fokus på øgede vandmængder. Her skal især forholdene omkring Tryggevælde Ådal og slusen undersøges.

Vi vil fokusere på badevandskvalitet, biologiske spredningskorridorer og beskyttelse af særlige naturområder.  Desuden vil vi følge op på Miljøministeriets resursestrategi og handlingsplan – fx ved at øge andelen af genbrug.

Erhvervsliv
Der skal skabes flere private arbejdspladser på Stevns. Derfor skal Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhvervsråd, målrette en strategi via resultatkontrakt, så der oprettes netværk, der bl.a understøtter iværksætteri. Herigennem skal nye virksomheder have mulighed for faglig sparring.

Serviceniveauet for sagsbehandling på byggesagsområdet skal forbedres. Det skal være fleksibelt og effektivt. I Stevns Kommune skal det være let og hurtigt at få svar på byggesager som erhvervsdrivende.

Der skabes større synlighed om sammmensætningen af opgaver, der aktuelt er i udbud i Stevns Kommune, så de lokale virksomheder har mulighed for at byde ind.

Sundheds- og ældreområdet
Der skal fortsat være fokus på tryghed og stabilitet, og kommunen skal tilbyde individuel pleje, forebyggelse og rådgivning af høj kvalitet, som er tilrettet den enkeltes behov.

Genoptræningsområdet skal styrkes. Forebyggelse af indlæggelser af den medicinske patient skal være et fokusområde ligesom rehabiliteringsindsatsen fortsat skal prioriteres.

Fremtidige ældreboliger placeres i de større byer i nærheden af plejecentre og indkøbsmuligheder.

Socialområdet
Vi skal som kommune støtte de udsatte til at få en aktiv plads i samfundet. Vi skal være lyttende og arbejde for at give den hjælp og de tilbud, der er nødvendige for, at den enkelte borger kan klare sig bedst muligt. Tilbud skal så vidt muligt findes i nærmiljøet.

Arbejdsmiljø
Vi ønsker, at Stevns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Dette skal bl.a. ske via tydelig og anerkendende ledelse. Det skal endvidere afdækkes hvilke tiltag, der er behov for at igangsætte for at bringe sygefraværet ned samt skabe godt og motiverende arbejdsmiljø for de kommunalt ansatte.

Bosætning og Turisme
Stevns skal være et af de mest attraktive steder at bo i Region Sjælland. Ved en proaktiv indsats skal nye og stærke borgere tiltrækkes og eksisterende fastholdes, så vi sikrer liv, udvikling og aktivitet i alle dele af kommunen. Målet er, at vi er flere borgere i kommunen om fire år, end vi er nu.

Landsbyerne er en væsentlig del af den stevnske kultur, som vi ønsker som attraktive miljøer for nuværende beboere og tilflyttere. Vi vil sætte fokus på bevarelse, liv og udvikling i landsbyerne og skabe en årlig event om kåring af ”Årets Landsby”. Vores enestående natur og Stevns Klint som kandidat på Verdensarvslisten skal tænkes ind i en bred vifte af turisme-, erhvervs- og bosætningsmuligheder.

Eksempel:

Øget bosætning gennem synlighed og forenkling. Der sættes særligt fokus på mulige tilflyttere fra det kommende Universitetssygehus i Køge. Flexboligordningen implementeres som en mulighed m.h.b. på hurtig og enkel tilflytning og øget omsætning for det lokale erhvervsliv.

Øget turisme og øget oplevelsesøkonomi fremmes gennem styrket samarbejde mellem kommunen og turistkontoret og Østsjællands Museum.

Et oplevelsescenter om Stevns Klint og Unesco verdensarv søges etableret ved Højerup.

Stevns Fyrområde viderudvikles i samarbejde med stærke aktører. Kiosk med cafe samt kikkertmuligheder  mm etableres. Endvidere skal der  være bedre skiltning til vore seværdigheder, og den turistpolitiske redegørelse anvendes som aktivt værktøj.  

Vi vil arbejde videre for at blive en integreret del af Øresundsregionen, da vi har meget at byde på i forhold til rekreative områder og bosætning.

Frivillighed og medborgerskab
Stevns Kommune skal være kendt for et stærkt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og de frivillige kræfter. Medborgerskab og fælles ansvar skal være nøgleord. Vigtige aktører for samarbejdet er pårørende, naboer og viften af etablerede frivillige organisationer og ikke mindst den enkelte borger.

Frivilligt arbejde og inddragelse af nære netværk skal ikke erstatte vores ansvar og forpligtigelser som kommune, men være et vigtigt supplement. Vi ønsker at tænke i nye baner og nye typer samarbejde, hvor inddragelse af frivillighed inden for alle kommunens områder skal være en vigtig prioritet.

Gennem etablering af et frivilligcenter vil vi styrke rammerne for frivillige foreninger og borgere, der ønsker at indgå i forskellige typer frivilligt arbejde. Det lokale frivillige arbejde skal være mangfoldigt bredt. Det retter sig mod medborgere i alle aldre med forskellige behov for sociale, sundheds-, og læringsfremmende aktiviteter. Frivilligt arbejde finder ligeledes sted og skal styrkes inden for mange andre områder. Det retter sig fx også mod natur, miljø, turisme og kulturområderne.

Anlæg
Der arbejdes videre med opførsel af Multihus i Rødvig.

Behovsanalyse for opførsel af ny sportshal i St. Heddinge påbegyndes ultimo 2014. Det er vigtigt, at en ny hal rummer de nødvendige funktioner, samtidig med at den er miljøvenlig og fungerer praktisk og visuelt sammen med Stevnsbadet.

Vi vil sikre etablering af et moderne sundhedscenter i Hårlev og et samlet rådhus i Store Heddinge. Før igangsætning skal det gøres klart, hvilke funktioner Sundhedscenteret skal indeholde, ligesom parkeringsbehovet ved rådhuset i Hårlev skal afdækkes

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/a31431508a.jpg
02 november 2013 18:43 via venstrestevns.dk

Venstre er klar til at fortsætte det politiske lederskab i Stevns Kommune efter kommunalvalget d. 19. november 2013.

Venstre lægger vægt på fortsat ansvarlig politisk ledelse af Stevns Kommune og vi vil arbejde for fortsat udvikling af vores kommune. Venstre er garant for et bredt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse. Stem personligt på een af vore 19 kandidater til kommunalbestyrelsen samt på Lene Madsen Milner til regionsvalget. En stemme på Venstres kandidater er en stemme med politisk indflydelse.

Læs vores valgfolder

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/9a218b9628.jpg

Venstres borgmesterkandidat

29 september 2013 20:44 via venstrestevns.dk

Mogens Haugaard

Venstre Stevns har valgt Mogens Haugaard som vores nye borgmesterkandidat. Han er klar til at afløse Poul-Arne Nielsen som borgmester. Han står i spidsen for et stærkt og varieret kandidathold til kommunalvalget d. 19. november 2013. 
 

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/7ff3e763c5.jpg

Kampvalg i samarbejdets ånd

14 august 2012 21:25 via venstrestevns.dk
Lene Madsen Milner, Bjarne Østergaard Rasmussen, Mogens Haugaard Nielsen og Bjarne Nielsen.

På opstillingsmødet d. 29. februar 2012 lykønskede de tre øvrige kandidater Mogens Haugaard med valget som Venstres borgmesterkandidat.

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/c8a1ebc294.jpg

Opstillingsmøde 2012

10 august 2012 22:09 via venstrestevns.dk
"​Folkepartiet Stevns"

Ca 275 medlemmer deltog i Venstre Stevns´ generalforsamling og opstillingsmøde d. 29. februar i Hårlev Hallen.

Folkepartiet Stevns
Det er overskriften i reportagen i Dagbladet, fredag d. 2. marts 2012.Det er en titel Venstre kan være stolte af og som forpligter. Med ca. 430 medlemmer er Venstres på Stevns større end alle andre partier tilsammen.Læs mere på:www.sn.dk/Folkepartiet-Stevns/Stevns/artikel/185592

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/b87c1c36ea.jpg
08 august 2012 22:49 via venstrestevns.dk