Venstre Stevns Generalforsamling 2015 og formandens beretning

Tirsdag den 3. feb. kl 19.30 på Hårlev Kro

 

Venstre Stevns Generalforsamling 2015

 

Sted og dato Hårlev Kro, tirsdag den 3. februar 2015, kl. 1900.

 

Deltagere Ca. 40 medlemmer af Venstre Stevns og øvrige indbudte.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af formand for kredsbestyrelsen

10. Valg til kredsbestyrelsen

11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

12. Valg af delegerede til landsmødet

13. Valg af to revisorer og suppleant(er)

14. Eventuelt

 

Resume 

 

Formanden Hans Peter Michaelsen bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Efter fællessangen ”Det er koldt derude”, indledtes generalforsamlingen.

 

1. Valg af stemmetællere

Efter forslag fra salen blev Ole Green, Arne Jacobsen, Flemming Petersen og Bjarne Nielsen valgt som stemmetællere.

 

2. Valg af dirigent

Efter forslag blev Martin Steen Andersen valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen varslet rettidigt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.   3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

Formandens beretning kan ses på www.venstrestevns.dk. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller ønske om uddybelse.

 

4. Behandling af regnskab

Grundet kasserer John Tanges fravær gennemgik formanden regnskabet. Indtægter: 121.951,50 kr. Udgifter: 86.987,74 kr. Årets resultat: 34.963,76 kr. Regnskabet var uddelt på bordene. Endvidere blev der orienteret om Faxekredsens regnskab samt regnskaber for Venstre i RGN Sjælland. Begge tilsvarende uddelt.

 

Spørgsmål fra salen: Kresten Haugaard: Hvorledes beregnes kommunetilskuddet til en politisk forening. Formanden hertil: En fordelingsnøgle udregnet på mængden af stemmer fra seneste KV valg.

 

Carl Skou: Når medlemstallet falder – hvad kan årsagen være? Formanden: Over tid er medlemstal i de politiske partier støt faldende. Der er svært at udpege direkte årsager, men vel en trend i tiden. Måske kan manglede opsøgen fra tillidsposter (bestyrelse o.lign.) være en af flere. En målrettet opsøgen hos mulige medlemmer vil måske give positive reaktioner. Venstre Stevns vil i den nye bestyrelsesperiode sætte fokus på området. Venstre Stevns har tidligere rundet 400 medlemmer – bl.a. før KV13. For 2014 er vi som nævnt i beretningen på godt 284 medlemmer.

 

Louise Nordgaard: Regnskab viser en post på kr. 7.114,71 uden tekst – hvad er dette? Formanden: Svar skyldig – undersøges, revisorerne har ikke påtalt dette forhold.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget

 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

Formanden: For 2016 foreslår jeg at vi hæver kontingentet til kr. 330,- idet vi i 2017 skal betale i alt kr. 210,- til landsorg, kreds og region. Således vil vi fortsat kunne beholde kr. 120 af hvert medlemskontingent. Ved en fejl via betalings/infosystem blev Venstre Stevns medlemmer ikke opkrævet det korrekte kontingent på kr. 315,-  idet opkrævningen var meddelt som kr. 300,-

Kontingentet på kr. 330,- for 2016 blev godkendt.

 

7. Valg af formand

Hans Peter Michaelsen - genvalgt

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen i 2015: Lars Juel Clement - Peder Krogsgaard – John Tange

Inger Brøndsted (ej genvalg) suppl: Lars Kristiansen (ej genvalg)

Genvalgt blev John Tange – Lars Juel Clement – Peder Krogsgaard og nyvalgt blev Gert Nielsen. Suppleant: Bente Eriksen

 

9. Valg af formand for kredsbestyrelsen

Det indstilledes, at Jørgen Egede Johannesen, Faxe vælges – således valgt.

 

10. Valg til kredsbestyrelsen

Carl Skou - genopstiller og valgt, Arne Jacobsen - genopstiller og valgt. Nyvalgt efter opfordring fra salen: John Dalsgaard Jensen (KB-medlem)

(Sten Sjølund genopstiller ikke)

  

11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

Peder Krogsgaard genopstiller og valgt

 

12. Valg af delegerede til landsmødet

Formand og borgmester er altid delegerede. 1 rep. fra kommuneforeningen og 1 for hver 150 medlemmer. Venstre Stevns kan således stille 4 delegerede. Godkendt og sidstnævnte fordeles efter bestyrelsens anbefaling.

 

13. Valg af to revisorer og suppleant(er)

Revisorer: Hans Jørgen Rasmussen og John Christensen. Suppleanter: Poul Helweg Larsen og Henry Møller Andersen

 

14. Eventuelt

Kurth Høve udtrykte ønske om styrkelse og støtte af VU for Venstre Stevns og Køge. Jeppe Kirchhoff, VU oplyste, at VU ville tilstræbe at op 100 medlemmer inden årets udgang.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afrundede årets generalforsamling.

Efter generalforsamlingen havde (nyvalgt bestyrelsesmedlem) Gert Nielsen et indlæg fra sine mange år i Østen og Borneo og om varetagelse og turistmulighederne for et Verdensarvprojekt som over 25 år havde udviklet et område meget turistpositivt. Senere på foråret vil Gert Nielsen afholde et større foredrag på Tinghuset i Store Heddinge om samme emne.

 

Folketingskandidat Vibeke Nørly fremlagde sine visioner og strategier for dels valgkamp og dels indholdet for sit virke som folketingsmedlem valgt i Faxekredsen.

 

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen orienterede om sit første år som borgmester og sit Venstreholds præstationer i kommunalbestyrelsen. Endvidere et overblik over drift, udvikling, udfordringer mm. for Stevns.

 

Efterfølgende bred debat og spørgsmål hovedsagelig til borgmesteren og lidt uddybende spørgsmål til Vibeke Nørly.

 

Konklusion og konsekvens

Næstformand udpeges i bestyrelsens midte og øvrige poster fordeles ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 12. februar 2015.

Indgåede aftaler

Påmindelse om Venstre Stevns politiske dagsseminar den 14. marts - Venstre på Hårlev Messen den 11. og 12. april samt opbakning til sommermøde juni 2015.

Husk at medvirke til et godt Venstre Valg 2015 – mange opgaver skal løses.

Hvilke tiltag skal iværksættes af Hvem  Tidspunkt og sted for næste møde

Om 12 måneder – generalforsamling i februar 2016

Andre informationer Indlæg og spørgsmål fra salen

Fordeles til KB – VB – KREDS  m.fl.

Udfærdiget af  Lars Juel Clement

 

Links til Dagbladets omtaler af generalforsamlingen: